Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Suma alocată - 206,51 mil euro

Tipuri de activități

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

Potențiali beneficiari

 • Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Suma alocată - 877.11 mil euro FEDR

Tipuri de activități

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Potențiali beneficiari

 • IMM uri

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

Suma alocată - 2374.57 mil eur


Tipuri de activități

 • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • investiții în iluminatul public
 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice centrale și locale

Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă

Suma alocată - 1386.86 mil euro

Tipuri de activități

 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
 • revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
 • acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
 • infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale mediul urban

 

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Suma alocată - 466.5 mil euro


Tipuri de activități

 • restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • autorități publice centrale
 • ONG uri
 • unități de cult
 • parteneriate

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Suma alocată - 1068.37 mil euro


Tipuri de activități

 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale (CJ)

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Suma alocată - 118.9 mil euro

Tipuri de activități

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear
 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
 • infrastructură turistică publică de agrement

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • parteneriate

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Suma alocată - 763.45 mil euro

Tipuri de activități

 • construcţia de spitale regionale
 • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
 • reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
 • parteneriate

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Suma alocată - 101.41 mil euro

Tipuri de activități
Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
 • Stimularea ocupării - activităţi de economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată - activităţi de informare, consiliere

Potențiali beneficiari

Parteneriate (grup de acțiune locală) între:

 • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 • ONG‐uri

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Suma alocată - 352.19 mil euro

Tipuri de activități

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Potențiali beneficiari

 • unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • instituţii de învăţământ superior de stat

Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Suma alocată - 312.89 mil euro

Tipuri de activități

Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

 • Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
 • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
 • Management, Strategie și Tactici;

Potențiali beneficiari

 • ANCPI

Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică

Suma alocată -221.28 mil euro

Tipuri de activități

 • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
 • activităţi de publicitate şi informare specifice POR

Potențiali beneficiari

 • autoritatea de management POR
 • organisme intermediare POR