Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

Suma alocată - 3.404.255.320,00 Euro


Obiective specifice

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului

 

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

Potențiali beneficiari

 • Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii
 • Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari
 • Ministerul Transporturilor

 

1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Potențiali beneficiari

 • METROREX

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Suma alocată - 1.702.734.954,00 Euro


Obiective specifice

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală

Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T


Potențiali beneficiari

 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

 

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Potențiali beneficiari

 • Administratorii infrastructurii aeroportuare

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile
 • Autorităţile publice locale
 • Operatori de terminale intermodale

 

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Potențiali beneficiari

 • Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice)
 • Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane
 • Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate

 

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Potențiali beneficiari

 • Ministerul Transporturilor
 • ANAF
 • Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei
 • Poliţia rutieră / Poliția Transporturi/ Poliţia de frontieră

 

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Potențiali beneficiari

 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF)
 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional.
 • Ministerul Transporturilor
 • Alte categorii de beneficiari relevante

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro

Obiective specifice

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti


3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă
 • Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului București.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin Ministerul Sănătăţii

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Suma alocată - 425.531.915,00 Euro

Obiective specifice

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Potențiali beneficiari

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • Institute de cercetare
 • Universităţi
 • ONG-uri
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Autorități ale administrației publice centrale/locale
 • Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale

4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare

Potențiali beneficiari

 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor


4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric

Potențiali beneficiari

 • Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro

Obiective specifice

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Potențiali beneficiari

 • Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
 • Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Potențiali beneficiari

 • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Potențiali beneficiari

 • Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Suma alocată - 249.478.723,00 Euro

Obiective specifice

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Potențiali beneficiari

 • Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale)

7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Potențiali beneficiari

 • Municipiul Bucureşti

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Suma alocată - 68.026.596.00 Euro

Obiective specifice

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Potențiali beneficiari

 • Transelectrica

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Potențiali beneficiari

 • Transgaz